Детски комплекс

Наименование

Имало едно време три сестри - Вяра, Надежда, Любов - и майка им София. Тя се стараела да им внуши твърдост на духа, необходима за чист и праведен живот..

"За да бъдем по-добри", Хр. Попов


Кои сме ние

Детски комплекс "Вяра, Надежда и Любов", с.Кичево, е създаден преди шест години на територията на община Аксаково за подпомагане, интегриране и на деца в неравностойно социално положение от ромски и български произход на възраст от 3 до 15 години. още

Дейността ни е насочена към повишаване благосъстоянието на децата и даване равен шанс за възпитание и образование.
Работим в следните направления:
Работа с деца в риск - възможност за социална интеграция и адаптация.
Работа с деца, застрашени от отпадане от училище - равен шанс за образование и възпитание.
Работа с родителите - взаимопомощ, задължения и отговорности.Подробно описание на проекта

Детският комплекс се състои от Детска градина и "Център за настаняване на деца от семеен тип" от силно уязвими групи в общността от ромски и български произход, имащи нужда от подкрепа (бедни и трайно безработни семейства).
В комплекса живеят, възпитават се и учат 90 деца на възраст от 3 до 15 години, като 90 % от тях са на непрекъснат седмичен режим от понеделник до петък.
Екип от спeциалисти (педагози, психолог, логопед и медицински работници) осъществява мобилна работа за идентифициране на деца със социални проблеми.

Цел

Развитие на детски комплекс като модел за интеграция и превенция на деца в риск при оптимални социално-педагогически условия.

Настоящи дейности

Възпитаване и обучаване на деца от предучилищна възрастоще

С децата от детската градина ежедневно се провеждат учебно-възпитателни занимания по държавните образователни стандарти на МОН. Те са разпределени в три групи по 20 деца. За тях денонощно се грижат педагози и помощник възпитатели.

Посрещане образователните и обучителни потребности на 30 деца от 1 до 8 класоще
"Училището желана територия". За децата е осигурена възможност да посещават местното училище до обяд. За самоподготовката им за другия ден и организиране свободното време се грижат трима педагози и помощен персонал.

Насърчаване деца със специфични способностиоще
работа по интереси в ателиета. Улесняваме социалната им адаптация и изграждаме позитивна представа за себе си и личностна изява. Предлагат се следните клубове "Приложно изкуство", "Музика", "Спорт", "Аз готвя", "Библиотека".

Съхраняване християнските ценности и добродетелиоще
системни занимания по религия с православен свещеник от Варненската и Великопреславска Митрополия. Това са първи стъпки в света на детската библия, християнските празници, традиции, обичаи.

Акценти в работата ни със семействатаоще
курсове, практикуми, образователни беседи, групови и индивидуални консултации за родители на деца в риск.

Занимания с деца, имащи специални нуждиоще
логопед, психолог и при нужда социален работник (психологическо и социално консултиране).

Работа по интеркултурно образование и дейности срещу дискриминацията. още

Организиране съвместна дейност с доброволци и практиканти по различни програми.още

Медицински и здравни грижи.
Банкова сметка в евро
IBAN: BG06 PRCB 9230 1410175810
BIC: PRCB BGSF

Банкова сметка в лева
IBAN: BG83 PRCB 9230 1010175815
BIC: PRCB BGSF

В полза на:
СА Св. АНДРЕЙ БГСНЦ Варна