Нашата мисия и цели

Мисия и цел на сдружението

Мисия
Партньорството на членове на сдружението е насочено към предоставяне на услуги в духа на християнството в областта на социалното, здравното и образователното дело. Този характер трябва да се запази и в бъдеще. Тясното сътрудничество между партньорите от България и Германия в рамките на сдружението следва да се осъществява в подкрепа на разбирателството между християнските църкви и обединението на Европа.
от преамбюла на устава

Предмет на дейност
Предмет на дейност на сдружението е:

а) предоставяне на помощ на безработни или хора, ощетени по друг начин, като например поради инвалидност, болест или старост,

б) наблюдения в областта на социалните проблеми, доразвиване на наличните способи за оказване на помощ и изпробването им за благото на кръга от лица, посочени в буква "а".
§ 2, ал. 1 на устава

Цели

Целта на сдружението е:

а) засилване на възможностите за самопомощ на хората, нуждаещи се от съдействие,

б) социална и църковна интеграция на хора, нуждаещи се от помощ, насърчаване и подпомагане на междуличностните отношения и предприемане на съответни мерки за предотвратяване на проблемни ситуации,

в) образование и допълнителна квалификация на хората, подпомагащи горепосочения кръг от лица, и насърчаване на почетни обществени ангажименти,

За осъществяване на своите цели сдружението си поставя следните задачи:

а) да извършва услуги и дейности, които осъществяват целите на устава;

б) да създава правни субекти, да поема участие в такива, както и да ги подпомага, ако те преследват цел, подобна на тази на сдружението.
§ 2, ал. 2 + 3 на устава

Общополезност

Дружеството се определя като такова за извьршване на дейност в обществена полза по смисьла на чл. 2 от СЮЛНСЦ
§ 2, ал. 4 на устава
• За нас децата са равни, независимо от етнически и социален произход. Децата от Община Аксаково живеят, възпитават се и учат под един покрив в Детски комплекс ”Вяра, Надежда и Любов”, с. Кичево.
• Ние подаваме ръка в труден момент. Даваме шанс за оцеляването на бедни, болни и самотни хора в област Варна като ги храним и се грижим за тях.
• Ние знаем, че един от най-успешните пътища за интегриране на бьлгарски деца с ромски произход е подпомагането на образованието на децата. По тази причина провеждаме в училищата „Отец Паисий” – Варна и „Добри Войников” – Каменар подпомагаща обучението и допълнителна учебна дейност, свързана с образователната и социалната работа и свободното време.
• Ние поставяме пред гражданското общество съществуващите социални проблеми, за да го направим съпричастно към тях и да го ангажираме за тяхното решаване.
Банкова сметка в евро
IBAN: BG06 PRCB 9230 1410175810
BIC: PRCB BGSF

Банкова сметка в лева
IBAN: BG83 PRCB 9230 1010175815
BIC: PRCB BGSF

В полза на:
СА Св. АНДРЕЙ БГСНЦ Варна